Odcisk

Rafael Skoczowski

Firma usługowa w branży

poligraficznej

print quality

 

Erlenweg 6

85457 Wörth (Monachium)

Niemcy

 

Telefon: +49 (0) 8122 / 47952-11
Faks: +49 (0) 8122 / 47952-12
E-mail:
Website: www.print-quality.de
  www.print-quality.at
  www.print-quality.eu

 

Dyrektor: Rafael Skoczowski

 

Sąd Rejonowy Erding

NIP: DE267138685

 

Nota prawna

 

1. Treść witryny internetowej

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, powstałe w wyniku wykorzystywania lub niewykorzystywania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystywania błędnych lub niekompletnych informacji, o ile nie zachodzi  dający się wykazać przypadek umyślnej winy lub rażącego zaniedbania autora. Wszystkie oferty mają charakter niewiążący. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części stron lub całej oferty bez uprzedzenia, do uzupełnień lub usunięcia treści oraz do czasowego lub stałego zawieszenia publikacji.


2. Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odwołań do obcych serwisów internetowych („linki”), które nie podlegają zakresowi odpowiedzialności autora, ponosi on odpowiedzialność wyłącznie w przypadku, gdy autor znał dane treści oraz pod względem technicznym i zgodnie z zasadami rozsądku można by od niego wymagać, aby zapobiegł korzystaniu z treści w przypadku ich niezgodności z prawem. Autor oświadcza, iż w momencie załączenia odnośnika dane strony internetowe nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę oraz na treści stron, do których odsyła odnośnik. W związku z tym jednoznacznie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po załączeniu odnośnika. Oświadczenie to odnosi się do wszystkich zamieszczonych we własnej witrynie internetowej linków i odsyłaczy oraz do obcych wpisów do księgi gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne i niekompletne treści i w szczególności za szkody, które powstały w wyniku korzystania lub niewykorzystania tego rodzaju oferowanych informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel strony, do której odnosił się odsyłacz, a nie ten, który jedynie odsyłał przy użyciu linków do danych publikacji.


3. Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Autor dąży we wszystkich publikacjach do przestrzegania praw autorskich odnoszących się do zastosowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów oraz dąży do używania samodzielnie wykonanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub do korzystania z nie objętych licencją grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.

 

Wszystkie wymienione w witrynie internetowej marki i znaki handlowe objęte ewentualnie ochroną na rzecz osób trzecich, podlegają w nieograniczonym zakresie obowiązującemu prawu o używaniu znaków zastrzeżonych i prawom własności ich posiadaczy. Na podstawie zwykłego przedstawienia znaku handlowego nie należy wyciągać wniosków, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawo autorskie do opublikowanych, stworzonych przez autora obiektów pozostaje własnością autora stron internetowych. Powielanie lub wykorzystywanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez zgody autora jest zabronione. Wszystkie treści na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Żadna część dostępnych tutaj treści nie może być reprodukowana, drukowana, tłumaczona, edytowana w formie elektronicznej, przejmowana do archiwum lub udostępniana osobom trzecim pod obcym URL bez wyraźnej, pisemnej zgody print quality.


4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako integralną część witryny internetowej, która odsyła do niniejszej strony. W przypadku, gdy części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne z obowiązującymi przepisami, straciły swoją zgodność lub nie są kompletne, nie ma to wpływu na treść i ważność pozostałych części dokumentu.